Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com):
@^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$

Svenskt mobilnummer (070-1234567):
@”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$”

Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn):
@”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

Ladda ner jättestora filer

Ibland kan det vara svårt att via webbläsaren kunna hämta jättestora filer. Nedan finner du en kodsnutt hur detta kan göras via asp.net c# kod istället.

 

//Kom åt filen bakom ”fejkad” SSL
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate(object s, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors sslPolicyErrors) { return true; };

WebClient webClient = new WebClient();

//ange URL till källan och till lokala mappen
webClient.DownloadFile(”https://xxx.com/xml/test.xml”, @”C:\Temp\test.xml”);

 

Ladda upp filer till EPiServers Global-mapp

Här kommer en lite kodsnutt för hur man kan ladda upp filer (Unified file och directory) till filhanteraren i EPiServer.

Framsidan

1
2
<asp:FileUpload ID="FileUpload" runat="server" />
<asp:Button runat="server" ID="File1Button" Text="Ladda upp" />

Codebehind

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
protected string UploadFile(object sender, EventArgs e)
{
    if (FileUpload.HasFile)
    {
        var docDirectory = System.Web.Hosting.HostingEnvironment.VirtualPathProvider.GetDirectory("/Documents/UserFiles/") as UnifiedDirectory;
        if (docDirectory != null)
        {
            docDirectory.BypassAccessCheck = true;
            var fileName = DateTime.Now.Ticks + "-" + FileUpload.FileName;
            var file = docDirectory.CreateFile(fileName);

            // Save the content
            using (var stream = file.Open(FileMode.Create, FileAccess.Write))
            {
                stream.Write(FileUpload.FileBytes, 0, FileUpload.FileBytes.Length);
            }
            return VirtualPathUtilityEx.Combine(docDirectory.VirtualPath, fileName);
        }
    }
    return "";
}

Lista användarens roller

Här kommer en liten kodsnutt för att visa användarens roller.

Framsidan:

<asp:GridView runat="server" CellPadding="2" ID="RolesGrid" GridLines="Both" CellSpacing="2" AutoGenerateColumns="false">
	<HeaderStyle BackColor="navy" ForeColor="white" />
	<Columns>
		<asp:TemplateField HeaderText="Roles">
			<ItemTemplate>
				<%# Container.DataItem.ToString() %>
			</ItemTemplate>
		</asp:TemplateField>
	</Columns>
</asp:GridView>

Codebehind:

string[] rolesArray;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
	rolesArray = Roles.GetRolesForUser();
	RolesGrid.DataSource = rolesArray;
	RolesGrid.DataBind();
}

Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com): @^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$ Svenskt mobilnummer (070-1234567): @”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$” Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn): @”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress. 12//Hämta bild url <img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser. 12345678910111213141516<meta name="description" content="" /> <link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" /> <!– Open Graph metadata –> <meta property="og:title" content="" /> <meta property="og:type" content="[website/article]" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="" /> <meta property="og:description" content="" /> <!– Twitter –> <meta […]

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs). 123456<configuration>     <configSections>         <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />     </configSections> </configuration> <staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5. 1234/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */ [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)] [AllowedTypes(typeof(ProducerPage))] public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }